Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim
Szukaj w tym dziale:

Wydział Technik Sanitarnych (WTS) tel: 25 758 29 16 - wydziałem kieruje Marek Brzozowski.

WTS odpowiada za:

- zarządzanie powierzchniami reklamowymi miasta w tym słupami ogłoszeniowymi i tablicami informacyjnymi

- zarządzanie Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym przy ul. Przemysłowej

- utrzymanie przystanków autobusowych

- letnie i zimowe utrzymanie czystości na drogach, placach, chodnikach i parkingach miasta

- opróżnianie śmietniczek, obsługa dystybutorów torebek na psie odchody, dystrybucja piasku do posypywania w okresie  zimowym

- utrzymanie, konserwacja i remonty placów zabaw i obiektów małej architektury na  terenach ogólnodostępnych

- dekorowanie miasta flagami i ozdobami świątecznymi

Punkt selektywnego zbierania odpadów Komunalnych

Godziny otwarcia:

 • wtorek 1200 - 1900
 • środa, czwartek, piątek 900 - 1600
 • sobota 800 - 1600

 

W PSZOK przyjmowane są odpady segregowane, pochodzące z gospodarstwa domowego, takie jak:

 • Papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury
 • Szkło, w tym opakowania ze szkła
 • Metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowanie tworzyw sztucznych, metalu, opakowania wielomateriałowe
 • Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 • Przeterminowane leki i chemikalia
 • Zużyte akumulatory, ogniwa, baterie
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • Zużyte opony (pojazdów osobowych, motocykli, rowerów)
 • Odpady zielone ogrodowe: owoce opadłe z drzew i krzewów, części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, pocięte gałęzie drzew i krzewów do długości 1 metr; z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów powstałych w wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać: zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), biodegradowalnych odpadów kuchennych, pozostałości po spaleniu.
 • Odpady budowlane z remontów stanowiące odpady komunalne- powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót (niezanieczyszczone frakcje np. gruz ceglany, betonowy, ceramika).

Odpady komunalne są przyjmowane od właścicieli nieruchomości w każdej zebranej ilości, z ograniczeniem w roku kalendarzowym do czterech sztuk zużytych opon oraz dwóch ton odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, po udokumentowaniu uiszczenia przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.